Prawomocna przegrana Banku Millennium

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 stycznia 2024 r. (I ACa 411/23; SSO del. Adam Jaworski) przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

– oddalił apelację pozwanego w całości,

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Apelacja banku została złożona od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2022 r. (XXV C 2615/19; Adam Mitkiewicz), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w kwietniu 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Jednocześnie SO uwzględnił złożony przez bank zarzut zatrzymania, to jest zwrot kwot zapłaconych przez kredytobiorcę nastąpi za jednoczesnym zwrotem kwoty wypłaconego kredytu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że:

a) w orzecznictwie ugruntowała się już linia orzecznicza potwierdzająca, że tego typu umowy kredytowe zawierają postanowienia niedozwolone, których eliminacja z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy, co skutkuje koniecznością ustalenia, że jest ona nieważna;

b) tzw. klauzula indeksacyjna i klauzula spreadowa, to niedozwolone postanowienia umowne, których nie można zastąpić żadnymi innymi postanowieniami, czy też kursem średnim NBP;

c) skutkiem nieważności umowy staje się zasądzenie na rzecz powoda dochodzonych kwot, zgodnie z teorią dwóch kondykcji;

d) jeśli chodzi o kwestię odsetek ustawowych za opóźnienie i zarzutu zatrzymania, o ile do tej pory Sąd Apelacyjny przyjmował, że odsetki należne są dopiero od oświadczenia konsumenta złożonego na rozprawie, dot. świadomości skutków nieważności umowy, o tyle z uwagi ostatnie wyroki TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. oraz 14 grudnia 2023 r., należało uznać, że na rzecz powoda prawidłowo zasądzono odsetki za opóźnienie od dnia wynikającego z terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, a częściowo od dnia wynikającego z daty doręczenia pozwanemu odpisu pozwu;

e) nie można też uznać, że oświadczenie o konsumenta musi zostać złożone wyłącznie przed sądem;

f) przyznanie bankowi prawa do zatrzymania – w świetle wyroku TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r. – nie może skutkować oddaleniem części roszczenia odsetkowego;

g) pozwany, jako przegrana strona, jest zobowiązany do zwrotu powodowi całości kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz r.pr. Grzegorz Godzina.

Postępowanie trwało 13 miesięcy w II instacji, a łącznie 52 miesiące.