Prawomocna nieważność umowy Nordea Banku z sierpnia 2010 r.

Wyrokiem z 12 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grzegorz Tyliński; VI ACa 912/22) oddalił w całości apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 kwietnia 2022 r. (XXV C 315/20; SSO Paweł Duda), w którym ustalono niewazność umowy kredytu indeksowanego zawartego z d. Nordea Bankiem w sierpniu 2010 r. i zasądzono zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania (ze względu na rozwód kredytobiorców – oddzielnie na rzecz każdego z nich).

Sąd Apelacyjny stwierdził, że jest już przesądzone w orzecznictwie, że tego typu wadliwość umów prowadzi do ich nieważności.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank w toku postępowania apelacyjnego zarzutu zatrzymania, stwierdzając, że jego uwzględnienie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego przepisu, a ponadto czyniłoby nieskutecznym ochronę konsumencką.

Sąd obciążył bank kosztami postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny, ale bank złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie w II instancji trwało 21 miesięcy, a w obu instancjach łącznie 48 miesięcy.