Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen Bank

W dniu 23 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska; I ACa 1231/22), wydał wyrok, w którym:

I. oddalił obie apelacje;

II. zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że ani apelacja powoda ani apelacja pozwanego nie dawały podstaw do ingerencji w treść zaskarżonego rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu apelacyjnego zarzuty postawione przez pozwanego nie były zasadne. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko co do abuzywnego charakteru postanowień umowy a co za tym idzie nieważność umowy. Sąd II instancji uznał, że pozwany skutecznie podniósł zarzut zatrzymania, a umowa kredytu jest umową wzajemną. Odsetki ustawowe za opóźnienie, zdaniem Sądu Apelacyjnego przysługują powodowi dopiero od dnia pouczenia go przez Sąd na rozprawie o skutkach stwierdzenia nieważności umowy do dnia skutecznego podniesienia przez pozwanego zarzutu zatrzymania

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.