Nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank)

W dniu 25 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny (SSR del. Maciej Wójcicki, XXVIII C 11860/21) wydał wyrok, w którym:

1) ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r. Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank);

2)  zasądził od pozwanego na rzecz powodów 457.931,709 PLN oraz 227.532,90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do 7 października 2022 r. z jednoczesnym zatrzymaniem tej kwoty do czasu rozliczenia się do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w wysokości1.883.500 zł 

3) oddalił powództwo w pozostałej części;

4) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia, zgadzając się z argumentami strony powodowej, szeroko opisał wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowa kredytu musiała zostać uznana za nieważną. Sąd podkreślił, że w umowie nie została określona wysokość świadczenia, do spełnienia którego zobowiązani byli powodowie, nie określono kwot rat, w których miał być spłacany kredyt, ani nie określono obiektywnego i weryfikowalnego sposobu ich ustalania. Sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 prawa bankowego. Niemniej w uzasadnieniu Sąd podkreślił również, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, które określają główne świadczenia stron. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musiałaby upaść, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.