Nieważność umowy Millennium

W dniu 26 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Pawłowska, sygn. XXVIII C 21277/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym

  1. Ustalił, że umowa z grudnia 2005 r. zawarta przez powodów z bankiem Millennium jest nieważna
  2. Zasądził od pozwanego Banku Millennium na rzecz powodów łącznie kwotę 233.499,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 października 2022 r. do dnia zapłaty
  3. Umarza postępowanie co do kwoty 191,86 złotych wobec cofnięcia powództwa w tym zakresie;
  4. Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 11.868,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.