Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 października 2023 r. (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) w sprawie o sygn. XXVIII C 13699/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z Umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2007 r. przez powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce,

II. zasądził od pozwanego:
a) łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) listopada 2021 r. do dnia zapłaty,
b) na rzecz powoda kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) listopada 2021 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałej części,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna, z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, których eliminacja z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy. W związku z tym należało ustalić, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu.

W rezultacie pozwany ma obowiązek zwrotu świadczeń spełnionych przez kredytobiorców w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od dnia, w którym upłynął 14-dniowy termin, liczony od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu, nie zaś od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty. W związku z tym, częściowe oddalenie powództwa dotyczy części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie za wcześniejszy okres.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina i r. pr. Jakub Strojewski.