Nieważność umowy Raiffeisen Bank

W dniu 23 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maciej Nawrocki; XXVIII C 18171/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 5 lipca 2007 r. zawarta pomiędzy powodem EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) jest nieważna;

II zasądził od pozwanego na rzecz powoda łącznie kwotę 135.664,89 PLN oraz 73.320,75 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 10 października 2023 r. do dnia zapłaty

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów  procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że Sąd przyjął w całości argumentację strony powodowej odnoszącą się do zapisów abuzywnych w treści zawartej w umowy. Powództwo zostało oddalone w części dotyczącej odsetek. Jak wskazał Sąd I instancji, że roszczenie powoda stało się wymagalne w dniu następnym po dniu pouczenia powoda na rozprawie o skutkach nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.