Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 października 2023 r. (SSO Maciej Nawrocki) w sprawie o sygn. XXVIII C 3936/22 przeciwko Bankowi BPH S.A.:

I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. przez powoda z GE Money Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) października 2023 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałej części,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy.

Powództwo zostało oddalone w zakresie części roszczenia o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie, ponieważ według Sądu należne są one dopiero od momentu złożenia przez konsumenta oświadczenia przed sądem o świadomości skutków nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.