Potwierdzenie nieważności dwóch umów zawartych z Bankiem Millennium.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 20 października 2023 r. (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 4337/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że umowa kredytu z września 2006 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 61 tys. PLN oraz 37 tys. CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 października 2022 r. do dnia zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sprawa dotyczyła dwóch umów zawartych odpowiednio w 2005 i 2006 r. W trakcie procesu jedna z umów została spłacona, w związku z czym pełnomocnik cofnął roszczenie o ustalenie w zakresie umowy z 2005 r. przedstawiając argumentację, że w takiej sytuacji cofnięcie powództwa nie może być traktowane jako przegrana procesu i nie może prowadzić do ograniczenia kosztów procesu. Sąd podzielił stanowisko pełnomocnika i przyznał koszty procesu w całości kredytobiorcom.

Co do meritum w ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne. Klauzule indeksacyjne zostały określone w sposób niejednoznaczny, a ponadto bank naruszył obowiązek informacyjny względem kredytobiorców w zakresie ryzyka kursowego. Sąd zasądził odsetki od dnia doręczenia bankowi oświadczenia powodów złożonego po pisemnym pouczeniu przez sąd o skutkach stwierdzenia nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.