Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 20 października 2023 r. (SSR Bartosz Grajek) w sprawie o sygn. III C 1001/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.:

I. ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne.

Klauzule przeliczeń walutowych zostały określone w sposób niejednoznaczny, a ponadto bank naruszył obowiązek informacyjny względem kredytobiorców w zakresie ryzyka walutowego.

Sąd nie znalazł podstaw do zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie dopiero od daty pouczenia kredytobiorców o skutkach ustalenia, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ powodowie wpłacili na rzecz pozwanego kwotę wyższą od wypłaconego kapitału kredytu, co oznacza, że ustalenie nieważności umowy nie ma dla nich negatywnych konsekwencji, zaś wspomniane pouczenie nie może działać na ich niekorzyść.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.