Prawomocna nieważność umowy Millennium!

W dniu 15 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 1827/22), wydał wyrok, w którym:

1. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten tylko sposób, że zastrzega, że zapłata kwoty zasądzonej w tym punkcie nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu przez powoda zwrotu pozostałej kwoty kapitału kredytu tj. kwoty 230.567,49 PLN lub zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot;

2.  oddalił apelację w pozostałej części;

3. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny uznał apelację pozwanego za niezasadną za wyjątkiem zgłoszonego zarzutu zatrzymania. Mając na uwadze dwa ostatnie orzeczenia TSUE z 7 grudnia 2023 r. oraz 14 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny uznał, że odsetki zostały zasądzone prawidłowo przez Sąd I instancji, gdyż w pozwie powód powoływał się na klauzule niedozwolone, wskazany był rygor nieważności, oraz wskazanie, że powód uważa umowę za nieważną co podtrzymywał w toku całego postępowania.

Uwzględniając zarzut zatrzymania Sąd Apelacyjny uwzględnił fakt, że powód dokonał potrącenia kwot, które nadpłacił w toku procesu i które to kwoty nie były objęte żądaniem pozwu. W związku z tym, kwota objęta zarzutem zatrzymania stanowi różnicę miedzy tym kwotą wypłaconego kapitału a tym co powód skutecznie potrącił.

Sąd Apelacyjny wskazał również, że zgodnie z orzeczeniem TSUE z 14 grudnia 2023 r. zarzut zatrzymania nie może wstrzymywać biegu odsetek.

Ponadto, Sąd Apelacyjny wskazał, że zarzuty pozwanego co do nieważności spornej umowy kredytu były bezpodstawne. Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu pierwszej instancji o tym, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne. 

Na koniec Sąd Apelacyjny wskazał, że nie podziela stanowiska zawartego w trzech orzeczeniach Sądu Najwyższego z września 2023 r.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A