Prawomocna nieważność umowy mBanku

W dniu 25.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska), w sprawie o sygn. akt VI ACa 750/21 co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2021 r., sygn. XXVIII C 2363/21 ustalający nieważność umowy mBanku z sierpnia 2007 r.

Sąd Apelacyjny oddalił jedynie w niewielkim zakresie roszczenie odsetkowe zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od pouczenia przez Sąd I instancji.

Sąd Apelacyjny podziela w całości ocenę dokonaną przez Sąd Okręgowy kwestionowanych postanowień abuzywnych na tle art. 385(1) k.c.
Jeśli chodzi o zarzut braku solidarności, ten zarzut również jest nietrafiony. Z akt bowiem wynika, że powodowie wpłacali świadczenia na jeden, wspólny rachunek; bank wypłacił jedną kwotę na wskazany rachunek, a zatem zwrot wypłaconego świadczenia obu powodom nie powinien stanowić dla pozwanego zagrożenia, tym bardziej że odpowiedzialność powodów wobec pozwanego była solidarna i na takiej samej zasadzie pozwany uruchomił kredyt.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.