Prawomocna nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias

W dniu 25 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska; VI ACa 676/21), wydał wyrok, w którym:

Co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt XXV C 279018) ustalający nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z listopada 2007 r. Sąd oddalił w części roszczenie odsetkowe w zakresie okresu poprzedzającego oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy. Dodatkowo Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.

Sąd zasądził od pozwanego powodów łącznie kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu I instancji o nieważności umowy kredytowej i w tym zakresie apelacja strony pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zmieniając wyrok Sądu I instancji w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie Sąd Apelacyjny stwierdził, że kredytobiorca może żądać od banku zwrotu świadczenia nienależnego od chwili, gdy umowa stała się trwale nieskuteczna, dopóki to nie nastąpi wówczas roszczenia nie mogą być postawione w stan wymagalności. Sąd Apelacyjny uznał, że taka sytuacja trwała do dnia 16 lutego 2021 r. kiedy to na rozprawie Sąd I instancji pouczył powodów o różnych możliwych skutkach ewentualnego stwierdzenia nieważności umowy i uzyskał od nich jednoznaczne stanowisko, że akceptują oni opcję stwierdzenia nieważności umowy. Przyjmując 7-dniowy termin po złożeniu ww. oświadczenia na zapłatę przez stronę pozwaną dochodzonych przez powodów należności, Sąd uznał, że 23 lutego 2021 r. obie zasądzone kwoty stały się wymagalne a tym samym odsetki należą się stronie powodowej od dnia 24 lutego 2021 r.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.