Umowa z Millennium nieważna

W dniu 23 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C 8994/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny z 2007 r., zawartej pomiędzy powodami a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,
II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę ponad 217 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił,
IV. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów w całości koszty postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

Sąd uznał, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie może zostać utrzymana w mocy. W związku z tym, że umowa jest nieważna, sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego z niej wynikającego.

Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 4 listopada 2022 r., tj. od dnia następnego od oświadczenia strony powodowej dotyczącej świadomości skutków ustalenia, że umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina oraz adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.