Prawomocna nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. (V ACa 242/23; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Hanna Rucińska, SSA Mariusz Wicki) oddalił apelację Banku BPH S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04 sierpnia 2022 r. (XV C 621/20; SSO Magdalena El-Hagin) mocą którego sąd ustalił nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A., zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 185 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 8.100 PLN.

W ustnych motywach wyroku sąd apelacyjny w pełni podzielił ustalenia faktyczne sądu okręgowego oraz argumentację prawną wyrażoną w uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji.

Sąd nie podzielił stanowiska banku, zgodnie z którym umowę można utrzymać w mocy poprzez zachowanie indeksacji do kursu średniego NBP i wyeliminowanie marży banku.

Zdaniem sądu apelacyjnego mechanizm indeksacji należy ocenić całościowo, zarówno pod względem ryzyka kursowego oraz dowolności banku w ustalaniu kursów waluty obcej. Już sam fakt braku dostatecznego pouczenia kredytobiorcy o ryzyku walutowym w rozpatrywanej sprawie, prowadzi do nieuczciwości całego mechanizmu indeksacji. Kwestia marży banku jest w tym przypadku wtórna.

Niezależnie jednak od powyższego, sąd apelacyjny stoi na stanowisku, że zabieg podziału klauzuli indeksacyjnej na dwie części i usunięcie marży banku jest niedopuszczalny, ponieważ marża banku nie odnosi się do żadnego odrębnego zobowiązania oraz taka sankcja nie spełnia celu odstraszającego dyrektywy 93/13/EWG. W konsekwencji sankcja bezskuteczności musi dotyczyć całego mechanizmu indeksacji.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, przyjmując, że zarzut jest niedopuszczalny na tle rozliczenia umowy kredytu.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadzą dr adw. Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.