Umowa kredytu waloryzowanego MultiPlan nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1048/19; Radosław Tukaj) wyrokiem na posiedzeniu niejawnym 19 czerwca 2023 r.

I. ustalił, że umowa nr (…)/2006 o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF z dnia(…) 2006 roku, jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda (…) kwotę 223.223,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty;

Sąd oddalił powództwo o zapłatę odsetek za opóźnienie za okres przed złożeniem przez kredytobiorcę oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy. Bank ponosi koszty procesu w całości.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 60 miesięcy. Sprawę prowadzi r.pr. Jakub Strojewski i adw. dr Jacek Czabański.