Nieważność umowy d. GE Money Bank S.A. z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. XXV C 1294/20 (SSO Krystyna Stawecka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku:

I. ustalił, że Umowa kredytu z dnia 29 grudnia 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 442.725,74 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2020 r. do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 38 miesięcy.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański oraz r.pr. Jakub Strojewski.