Nieważność umowy d. Kredyt Bank S.A. z 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. III C 2395/20 (SSO Monika Odzimkowska) przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 30 października 2008 r. zawarta z d. Kredyt Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 235.760,74 PLN oraz 129.452,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

IV. ustalił, że pozwany ponosi całość kosztów niniejszego procesu i zasądził je na rzecz powodów solidarnie, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 33 miesiące.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.