Nieważność umowy Raiffeisen Bank International A.G.!

W dniu 20 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (SSO Radosław Tukaj) w sprawie o sygn. akt IV C 421/20 wydał wyrok, w który:

  1. Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do kursu CHF zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias w październiku 2008 r. jest nieważna;
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 61 tys. PLN oraz ponad 80 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 maja 2023 r., zastrzegając, że zapłata przez pozwanego nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 508.937,13 PLN.
  3. Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie części odsetek ustawowych za opóźnienie).
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 11.834,00 PLN tytułem kosztów procesu.

.

Motywy rozstrzygnięcia

Klauzule dotyczące indeksacji nie zostały kredytobiorcom należycie wyjaśnione, nie mogli oni w trakcie podpisywania umowy długoterminowej ocenić swojego ryzyka walutowego związanego z umową.

Klauzule te powinny być wyeliminowane z umowy. Ich eliminacja powoduje, że umowa nie może być wykonywana, dlatego też Sąd ustalił nieważność umowy kredytu.

Sąd zasądził dochodzony przez kredytobiorców zwrot wszystkich rat kapitałowo – odsetkowych, albowiem stanowią one świadczenie nienależne. 

Sąd uwzględnił złożony przez pozwanego zarzut zatrzymania co do kwoty kapitału. Wobec powyższego odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone w okresie od 14 dnia od złożenia przez powodów oświadczenia o skutkach unieważnienia umowy (od dnia 1 kwietnia 2022 r.) do dnia skutecznie złożonego zarzutu zatrzymania (do dnia 30 maja 2023 r.).

Dlatego też Sąd oddalił powództwo w w/w zakresie (w zakresie odsetkowym).

Koszty postępowanie zostały zasądzone w całości na rzecz powodów, albowiem powodowie przegrali sprawę tylko nieznacznie (w zakresie odsetkowym).

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.