Nieważność dwóch pożyczek w mBanku

W dniu 22 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata, XXIV C 1991/20) wydał wyrok, w którym:

1.       ustalił, że Umowa pożyczki z dnia 31 lipca 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna;

2.       ustalił, że Umowa pożyczki z dnia 28 sierpnia 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna;

3.       zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1.043.398,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty;

4.       oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

5.       obciążył w całości kosztami procesu pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Sąd niemal w całości podzielił stanowisko powodów, wskazał, że umowy zawierają klauzule abuzywne, a same umowy po ich wyeliminowaniu nie mogą być dalej wykonywana. W związku z upadkiem umów należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

Oddalono żądanie zasądzenia odsetek za okres od 4 lipca 2020 r. do dnia doręczenia pozwu tj. 17 grudnia 2020 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.