Prawomocna nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. (V ACa 1198/22; SSA Marek Machnij) oddalił apelację Banku BPH S.A. i zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz kredytobiorców. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 05 kwietnia 2022 r. (sygn. akt I C 599/18; SSO Beata Grygiel-Stelina) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w marcu 2008 r. z GE Money Bank S.A., zasądzający na rzecz konsumentów od Banku BPH S.A. zwrot kwoty ponad 159 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi od maja 2018 r. oraz zwrot kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku Sąd apelacyjny wyjaśnił, że kluczową kwestią w sprawie był fakt, że klauzuli indeksacyjnej zawartej we wzorcu umownym GE Money Bank S.A. nie można podzielić na kurs średni NBP i marżę banku. Dlatego należało ocenić uczciwość całego mechanizmu indeksacji.

Dokonując takiej oceny sąd doszedł do przekonania, że klauzule indeksacyjne są nieuczciwe z dwóch względów. Po pierwsze umowa w sposób nierównomierny rozkłada ryzyko walutowe, którego konsekwencje mogą spoczywać w całości na konsumencie. Nie jest to prawidłowa konstrukcja, sąd zauważa, że tego typu umowa powinna mieć wbudowany mechanizm, który w przypadku wzrostu kursu waluty obcej, rozkłada ryzyko na dwie strony umowy. Po drugie zaś umowa nie zawierała mechanizmu wyznaczania kursów waluty obcej, a zatem bank swobodnie i dowolnie wpływał na wysokość zobowiązania konsumentów, którzy nie mieli możliwości weryfikowania tego, czy umowa jest wykonywana prawidłowo.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie uwzględnił podniesionego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego zarzutu zatrzymania wskazując, że sprzeciwiałoby się to prymatowi ochrony konsumenta.

Sąd utrzymał w mocy również rozstrzygnięcie przyznającemu powodom odsetki za opóźnienie liczone od wezwania do zapłaty, tj. od maja 2018 r.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadzą dr adw. Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.