Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Aleksandra Kempczyńska, sygn. V ACa 813/22) na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 31 marca 2022, sygn. I C 933/18 zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

  1. W punkcie pierwszym uchyla w całości nakaz zapłaty z dnia 20 lutego 2018 r. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. I Nc 3/18
  2. W punkcie drugim zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz pozwanych kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu
  3. Dodaje punkt trzeci, w którym nakazuje pobrać od Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz Skarbu-Państwa – Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie kwotę 25.410 zł tytułem opłaty sądowej od zarzutów od nakazu zapłaty
  4. Zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz pozwanych kwotę 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Z uwagi na to, iż wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym motywy rozstrzygnięcia poznamy po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Niemniej jednak można przyjąć, że sąd oddalił powództwo banku z uwagi na nieważność umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.