Nieważność umowy Millennium

W dniu 12 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Dorota Gozalbo-Gągolewicz, sygn. XXIV C 1109/19) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny sporządzona i zawarta w 2008 r. z Bankiem Millennium jest nieważna;

2. zasądził od pozwanego Banku Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów solidarnie kwotę 166 498,24 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 września 2019 roku do dnia zapłaty;

3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

4. zasądził od pozwanego Bank Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11.868,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.