Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 940/16; SSO Michał Chojnacki) zasądził na rzecz powodów kwotę 3 tys. zł. i oddalił powództwo przeciwko mBankowi w pozostałym zakresie. Uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze znane.