Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G.

Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G., odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony, roszczenie konsumenta nie jest przedawnione!

Prawomocny wyrok uzyskany w niecałe 2 lata od momentu wniesienia pozwu!

Dzisiaj tj. 6 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 844/21; SSA Marzena Konsek-Bitkowska) na skutek apelacji strony powodowej (od oddalonego roszczenia powodów w zakresie rat kapitałowo-odsetkowych wpłaconych ponad 10 lat przed złożeniem pozwu) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (sygn. I C 1026/20, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka) ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego z października 2007 r. i zasądzającym na rzecz powodów 40.274,95 zł oraz 40.274,95 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty: 1. Zmienia zaskarżony wyrok i zasądza na rzecz powodów dalszą kwotę 22.756,39 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty2. Ustala, że koszty procesu w całości ponosi pozwany; 3. Oddala apelację pozwanego banku w całości; 4. Zasądza na rzecz powodów 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd wskazał, że w całością zgadza się z argumentacją strony powodowej, iż roszczenie powodów nie uległo przedawnieniu. Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od momentu, kiedy konsument dowiedział się lub powinien się dowiedzieć, że jego umowa zawierała klauzule niedozwolone. Argumentacja pełnomocnika pozwanego nie znalazła uznania, ponieważ umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, co skutkuje upadkiem umowy, ponieważ klauzule indeksacyjne dotyczą głównych świadczeń stron, a zatem umowa jest nieważna.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bak zarzutu zatrzymania zgadzając się z argumentacją pełnomocnika powód, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Dodatkowo Sąd wskazał, że jest więcej powodów przemawiających za brakiem uznania zarzutu zatrzymania, które zostaną szczegółowo omówione w uzasadnieniu pisemnym wyroku. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone do wezwania przedsądowego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.