Nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias

Sąd Okręgowy w Warszawie, (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 1429/20) w dniu 11 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa zawarta przez powodów w styczniu 2008 r. jest nieważna;
  2. zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty;
  3. zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania, pozostawiając referendarzowi szczegółowe ich wyliczenie.

Sąd uwzględnił w całości powództwo powodów, przy czym nie zasądził kwot łącznie, a w częściach – po połowie. Nie budziło wątpliwości Sądu, że umowa zawarta z pozwanym bankiem jest nieważna z kilku niezależnych od siebie przyczyn prawnych. Umowa jest bezwzględnie nieważna, zakłada bowiem zmienność kwoty kredytu, przez zastosowanie przeliczeń opartych na kryteriach znanych tylko bankowi. Taka konstrukcja narusza prawną istotę umowy kredytu. Drugim argumentem jest występowanie w umowie klauzul niedozwolonych, które niewątpliwie pozostawiają bankowi możliwość kształtowania sytuacji ekonomicznej konsumentów. Eliminacja tych postanowień prowadzi do upadku umowy.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 37 miesięcy.