Nieważność umowy kredytu d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2023 r. (I C 167/19; SSO Agnieszka Gieral-Siewielec) w całości uwzględnił powództwo kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalając nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A., uwzględnił powództwo o zapłatę i w całości obciążył pozwany bank kosztami procesu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są znane motywy rozstrzygnięcia.

Na uwagę zasługuje fakt, iż sąd uwzględnił roszczenie powodów o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty głównej od dnia wyznaczonego bankowi w wezwaniu do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.