Umowa Raiffeisen Bank International A.G. nieważna

W dniu 16 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Radosław Tukaj, sygn. IV C 1651/19) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lutego 2008 r. jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwotę 143.981,27 PLN oraz 49.205,11 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 2 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty zastrzegając tzw. zastrzeżenie zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;
  3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
  4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zdaniem Sądu umowa zawiera klauzule abuzywne. Sąd po przesłuchaniu powodów i po przeprowadzeniu pozostałego postępowania dowodowego doszedł do wniosku, że w stosunku do powodów nie zostały wykonane obowiązki informacyjne, nie zostali oni prawidłowo pouczeni o skutkach zawarcia takiej umowy kredytowej, jak będzie ona wykonywana. Nie było mowy o tym, że ewentualne wahania kursu franka szwajcarskiego, które niewątpliwie będą miały miejsce, będą miały wpływ na wysokość raty kredytowej oraz salda zadłużenia, co jest bardzo istotną okolicznością. Nie było rozmowy z pracownikiem banku na temat podmiotu, który ustala wysokość kursu franka szwajcarskiego, nie można więc było zbadać jak on się będzie kształtować.

Sąd uznał, że te klauzule indeksacyjne stanowią klauzule niedozwolone, w związku z tym, należałoby te klauzule wyeliminować z umowy. Po ewentualnej eliminacji tych klauzul z umowy, Sąd doszedł do przekonania, że dalsze wykonywanie tej umowy nie jest możliwe z uwagi na fakt, że bank nie zawarłby tej umowy w innym kształcie, bez klauzul abuzywnych. W ocenie Sądu umowa straciłaby swój pierwotny sens i dlatego, zgodnie z żądaniem pozwu, ustalił on nieważność tej umowy kredytowej, zasądził od pozwanego na rzecz powodów uiszczone kwoty z odsetkami ustawowymi

W pozostałym zakresie tj. odsetkowym Sąd oddalił powództwo przyjmując pogląd, że odsetki ustawowe za opóźnienie liczą się od daty złożenia oświadczenia po prawidłowym pouczeniu o abuzywności postanowień umowy i skutkach ew. stwierdzenia nieważności umowy co nastąpiło w maju zeszłego roku. Uwzględniając umowny 14-dniowy termin na spełnienie świadczenia, Sąd uznał, że odsetki ustawowe za opóźnienie należą się od 2 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty, natomiast zwrot kosztów procesu został zasądzony w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.