Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 4228/21), wydał wyrok. w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z maja 2007 r., jest nieważna
II. zasądził od Raiffeisen Bank na rzecz powoda kwotę 83.209,35 PLN oraz 45.850,03 CHF., za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powoda na rzecz pozwanego kwoty wypłaconego kapitału;
III. w całości obciążył Bank kosztami procesu

W ocenie Sądu klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank są klauzulami abuzywnymi, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy.
Sąd uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania w ten sposób, że zwrot zapłaconych rat kredytu ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem wypłaconej kwoty kredytu.
Sąd Okręgowy oddalił powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.