Bezwzględna nieważność i odsetki od wezwania!

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski; II C 774/19), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z marca 2008 r. zawarte pomiędzy Bankiem Millenium S.A. a powodami jest nieważna;
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 120.272,48 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od następujących kwot:
a) 63.614,27 PLN od 23 listopada 2017 r. do dnia zapłaty
b) 56.658,21 PLN od 19 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 24.656,88 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od następujących kwot:
a) 17.757,18 CHF od 19 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty
b) 6.899,70 CHF od 9 października 2020 r. do dnia zapłaty
IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
V. zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu i kosztów sądowych, zaś szczegółowe wyliczenie tych kosztów pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna z kilku przyczyn.
Po pierwsze mamy do czynienia z nieważnością umowy już z tego powodu, że przyjęto iż kwota kredytu będzie ruchoma. Taka konstrukcja narzucona przez pozwanego godzi w samą konstrukcję i idee umowy kredytu wynikająca z art. 69 ustawy prawo bankowe.
Po drugie umowa przewidywała możliwość jednostronnego wyznaczania przez pozwanego kursu waluty, bez udziału kredytobiorców, a konstrukcja taka prowadzi do nieważności umowy.
Po trzecie Sąd uznał, że ukształtowanie stosunku prawnego, w którym silniejsza strona decyduje o swoich uprawnieniach i obowiązkach kontrahenta będącego jednocześnie konsumentem narusza zasady współżycia społecznego i narusza istotę stosunku zobowiązaniowego.
Z tych powodów umowa zawarta przez pozwanego z powodami jest umową nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.