Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3748/21; SSO Jowita Cieślik) wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. jest nieważna w całości;
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 770 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów procesu;

W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że:

1. powództwo uwzględniono w całości zarówno w zakresie roszczenia o ustalenie, jak i o zapłatę, w tym także w zakresie dochodzonych odsetek ustawowych za opóźnienie;
2. skoro w przedsądowym wezwaniu do zapłaty wyraźnie wskazano żądanie wywodzone z nieważności umowy, to oznacza to, że już wtedy powodowie mieli świadomość skutków ustalenia, że umowa jest nieważna;
3. kwestionowane postanowienia, znajdujące się w umowie i regulaminie, są niedozwolone (co należy uznać za przesądzone w orzecznictwie), a ich wyeliminowanie z umowy powoduje – zgodnie z orzecznictwem TSUE i zgodnie z wolą powodów – że umowa nie może istnieć dalej;
4. powodowie nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku kursowym;
5. klauzule indeksacyjne dawały bankowi możliwość jednostronnego kształtowania świadczeń, co jest sprzeczne z zasadą swobody umów i rażąco naruszało interes konsumentów;
6. sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, jednak w ustnych motywach nie wyjaśnił dlaczego tego nie uczynił;
7. w związku z tym, że bank jest stroną przegrywającą proces, ma on obowiązek zwrócić na rzecz powodów koszty postępowania w całości;

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki i r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.