Prawomocna nieważność umowy d. GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. sygn. akt I ACa 686/22:

I. zmienił wyrok SO w Gdańsku w zakresie słowa „solidarnie” (dot. zasądzenia roszczenia głównego i kosztów);
II. oddalił apelację banku w pozostałym zakresie;
III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W prowadzonej sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 07 lutego 2022 r. sygn. akt I C 1156/17 ustalił nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A. oraz w całości uwzględnił roszczenie o zapłatę (odsetki od wezwania do zapłaty).

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił stanowisko Sądu Okręgowego co do nieważności umowy. Zmienił wyrok tylko w zakresie zasądzającym roszczenie główne i koszty postępowania solidarnie, przyjmując, że w sprawie nie zachodzi solidarność po stronie kredytobiorców.

W ocenie Sądu Apelacyjnego umowa zawiera klauzule abuzywne odsyłające do Tabeli kursów walut obcych banku, po eliminacji których umowa nie może być dalej wykonywana.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, przyjmując, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną i nie można wobec tego korzystać z zarzutu zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.