Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Schmidt) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy z listopada 2007 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen)
  2. Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G. kwotę 93.870,96 zł oraz 57.977,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia zapłaty
  3. Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.