Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 30 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka, sygn. akt XXV C 244/23) wydal wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r. zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A., a powodami jest nieważna;
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 533.305,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty;
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.