Nieważność umowy BPH S.A. (dawny wzorzec GE Money Banku)

W dniu 29 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C 298/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z 2007 r. pomiędzy GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdańsku (obecnie BPH S.A.), a powodami.

2. zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 218.242,02 PLN i kwotę 53.515,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 25 stycznia 2020 do dnia zapłaty;

3. zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 1.100 PLN tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 13.534 PLN złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.