Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt
 r, sygn. akt III C 2676/20): 

I. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 90.081,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty

II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu – pozostawiając szczegóły ich wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie

USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA

Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. 

Z uwagi na fakt, iż kredyt jest rozliczony – stronie powodowej nie przysługiwało roszczenie ustalenia, a jedynie roszczenie o zapłatę. 

W ocenie Sądu za skuteczny uznać należy zarzut potrącenia – z uwagi na fakt, iż strony się rozliczyły – Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania. 

Wysokość zasądzonej kwoty – nie była ona w żaden sposób kwestionowana przez pozwanego. 

W ocenie Sądu – umowa kredytowa jest nieważna, a fakt jej wykonania – nie uniemożliwia Sądowi jej ocenę pod tym kątem, wbrew twierdzeniom strony pozwanej. 

Nieważność umowy wynikała m.in. z naruszenia przez bank zasad współżycia społecznego. Polegało to na niewyjaśnieniu powodom natury kredytu indeksowanego do waluty obcej tj. ryzyka walutowego. Zdaniem Sądu kredyt powiązany z walutą nie jest w żaden sposób produktem intuicyjnym. Mimo regularnej spłaty – saldo kredytu może przecież rosnąć. 

Poza powyższym – umowa zawierała również klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu niedopuszczalne jest ukształtowanie stosunku prawnego w taki sposób, że stronie silniejszej  (pozwanemu) przysługuje uprawnienie do jednostronnego ustalania wysokości zadłużenia powodów (ustalanie wysokości kursów w tabeli banku, niepoinformowanie powodów o metodologii ich ustalania). 

Sąd nadmienił przy tym, iż nie można utrzymywać takiej umowy w mocy – pomimo wrześniowych orzeczeń SN. Pierwszeństwo w tym zakresie zawsze ma orzecznictwo TSUE. 

Odsetki zasądzono zgodnie z żądaniem wskazanym w pozwie – zasadność roszczenia odsetkowego nie budzi żadnych wątpliwości Sądu. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.