Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) wydał wyrok, w którym:

1.     ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna;

2.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 257.010,62 PLN oraz 58.175,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty;

3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie

4.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.517,00 PLN oraz na rzecz powódki 5.417,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd niemal w całości podzielił stanowisko powodów, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powoda zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. 

Powództwo zostało oddalone w zakresie roszczenia odsetkowego (15 dni po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu).

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.