Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 8 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata; sygn. XXIV C 574/20) ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego d. EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna oraz zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorcy zwrot świadczenia nienależnego w postaci kwot zapłaconych tytułem Umowy w wysokości 73.751,41 PLN oraz 36.235,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi:

– od kwoty 73.242,45 PLN oraz 33.411,26 CHF od dnia 26 marca 2020 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 508,96 PLN oraz 2.824,09 CHF od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie, tj. w zakresie roszczenia odsetkowego od kwot, o które zostało rozszerzone powództwo pismem z dnia 8 grudnia 2020 r., za okres sprzed doręczenia odpisu modyfikacji pozwanemu.

Sąd obciążył pozwanego kosztami postępowania w całości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w pełni podzielił stanowisko strony powodowej w zakresie nieważności Umowy, to jest w ocenie Sądu, Umowa jest nieważna ze względu na zawarte w niej abuzywne klauzule indeksacyjne, sprzeczność z art. 353 (1) kc., sprzeczność z art. 69 prawa bankowego oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, z uwagi na dowolność Banku w kształtowaniu obowiązków kredytobiorcy poprzez możliwość kształtowania kursów w Tabelach banku.

W ocenie Sądu, trzy wyroki SN wydane we wrześniu 2023 r. wskazujące na możliwość uzupełnienia Umowy kursem średnim NBP to wyjątki od ukształtowanej linii orzeczniczej i Sąd nie podziela wyrażonej w nich oceny prawnej.

Skutkiem nieważności Umowy jest konieczność zwrotu świadczeń nienależnych, a więc kwot zapłaconych przez kredytobiorcę na rzecz banku tytułem Umowy.

Odnosząc się do kwestii odsetek ustawowych za opóźnienie, wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. sprawił, że nastąpił powrót do „normalności” i tradycyjnego zasądzania odsetek od wezwania, nie zaś od pouczenia o skutkach nieważności Umowy. 

Z tego względu Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty w zakresie kwot z wezwania oraz od dnia następnego po doręczeniu modyfikacji powództwa w zakresie kwot, o które rozszerzono powództwo.

Z uwagi na fakt, że powód wygrał niemalże w całości (uległ tylko co do nieznacznej części roszczenia odsetkowego), koszty postępowania w całości ponosi pozwany bank.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Maria Rozbicka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.