Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 257/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta dnia 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest  nieważna;

II. oddalił powództwo o zapłatę;

III. kosztami postępowania obciążył strony po połowie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu.

Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż poprzednik prawny pozwanego banku działający jako profesjonalista nie zachował się w sposób profesjonalny wobec powódki, która zawierała umowę jako konsument. Zdaniem Sądu, poprzednik prawny pozwanego banku nie poinformował powódki jakie mogą być faktyczne skutki zawarcia umowy związanej z walutą obcą, a powódce została przedstawiona tylko pozytywna strona przedmiotowej umowy.

Sąd oddalił roszczenie o zapłatę, zapewne opierając się na teorii salda, ale tego dowiemy się tego dopiero z uzasadnienia pisemnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.