Nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2005 r. zawartej z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny (SSR del. Marta Izmajłowicz-Góralska) wyrokiem z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt I C 961/23 przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. o ustalenie i zapłatę:

I. Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta 2 listopada 2005 r. między powódką a Bankiem BPH S.A., którego następcą prawnym jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest nieważna.

II. Zasądził od Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz powódki kwotę 276.789,20 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 lutego 2023 r. do dnia zapłaty.

III. Zasądził od Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz powódki kwotę 29.050,01 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 lutego 2023 r. do dnia zapłaty.

IV. Zasądził od Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz powódki kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej o abuzywności klauzul zawartych z umowie kredytu denominowanego zawartej między powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego banku oraz o nieważności całej umowy, a także o tym, że powódce przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od dochodzonych kwot liczonych od dnia następującego po upływie terminu wynikającym z przedsądowego wezwania do zapłaty. Strona powodowa wygrała sprawę w całości, w konsekwencji czego Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi radca prawny Jakub Strojewski.

Postępowanie w I instancji trwało 10 miesięcy.