Nieważnosć umowy kredytu z 2008 r. zawartej z PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3433/22 (SSR del. Michał Maj) p-ko Bankowi PKO BP S.A.:

I. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego „Własny Kąt Hipoteczny” z 2008 r. jest nieważna;

II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. zasądził na rzecz powódki kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

V. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz na rzecz powódki kwotę (…) tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy.

W rezultacie zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem, przy czym z uwagi na fakt, iż kredyt był spłacany po połowie, a pomiędzy kredytobiorcami nie istnieje ustrój wspólności majątkowej, została ona zasądzona na rzecz powodów po 1/2.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.