Nieważność umowy Nordea (obecnie PKO BP) z września 2010 r.!

W dniu 6 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata, XXIV C
2040/20) wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny PKO BP (d. Nordea) z września 2010 z zawarta przez
powodów z pozwanym jest nieważna;
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 34.973,70 PLN wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 48.293,20 CHF wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;
IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
V. obciążył w całości kosztami procesu pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie
kosztów referendarzowi sądowemu.

Sąd niemal w całości podzielił stanowisko powodów, wskazał, że umowa zawiera klauzule
abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.
Oddalono żądanie zasądzenia odsetek za okres od 5 sierpnia 2020 r. do dnia doręczenia pozwu tj. 4 listopada 2020 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.