Santander Bank Polska S.A. przegrywa w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Robert Masznicz, sygn. XXVIII C 5133/22, poprzednia sygnatura IV C 2747/20) w dniu 6 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo w całości tj. zarówno co do ustalenia nieważności umowy d. Kredyt Banku, jak i zasądzenia dochodzonych kwot wraz z odsetkami od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Zdaniem Sądu twierdzenia strony powodowej znalazły odzwierciedlenie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Wykładnia przepisów przedstawiona w pismach strony powodowej jest zgodna z orzecznictwem TSUE, SN oraz orzecznictwem sądów powszechnych i w konsekwencji została w całości przyjęta przez Sąd orzekający.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 31 miesięcy.