Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z Deutsche Bank PBC S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 12408/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Deutsche Bank Polska S.A.:

I. ustalił, że Umowa kredytu z 2009 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz kwotę (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN oraz kwotę (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

V. rozstrzygnął, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, szczegółowe rozliczenie kosztów pozostawiając referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie niemal w całości.

W ocenie Sądu sporna umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne, a po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.

W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

Z racji tego, że powodowie nie pozostają w ustroju wspólności majątkowej, Sąd zasądził dochodzone kwoty na rzecz każdego z powodów po 1/2.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.