Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) w sprawie o sygn. XXV C 2778/18 przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2023 r. do (…) 2023 r., z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów zwrotu kwoty (…) PLN lub po zabezpieczeniu roszczenia o jej zwrot;

III. oddalił powództwo w pozostałej części;

IV. ustalił, że strona powodowa wygrała sprawę w całości (uległa tylko w nieznacznej części dotyczącej żądania odsetkowego) i pozostawił wyliczenie kosztów sądowych referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

W ustnych motywach Sąd podkreślił, że podziela argumentację strony powodowej dotyczącą nieważności umowy i konieczności zasądzenia na rzecz strony powodowej dochodzonej należności głównej.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone dopiero od upływu 14 dni od daty doręczenia pozwanemu ostatecznej modyfikacji powództwa do daty złożenia przez pozwanego oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 59 miesięcy.

Aktualnie sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.