Nieważność Umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 września 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16118/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2023 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetkowym),

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda w całości koszty procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że słuszne okazały się zarzuty stosowania przez bank postanowień niedozwolonych oraz zawarcia w umowie klauzuli ryzyka walutowego.

Bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych względem powoda, któremu przysługiwał status konsumenta.

Eliminacja niedozwolonych postanowień czyni umowę trwale bezskuteczną i nie da się jej uzupełnić w oparciu o przepisy dyspozytywne, które w tym przypadku nawet nie istnieją.

Powództwo podlegało częściowemu oddaleniu jedynie w zakresie odsetkowym z uwagi na uznanie, że należą się one dopiero od daty pouczenia kredytobiorcy przez Sąd o skutkach ustalenia, że umowa kredytu jest nieważna, co miało miejsce na rozprawie sądowej.

Bank jako strona przegrywająca proces został zobowiązany do zwrotu całości kosztów postępowania, przy czym ich wysokość zostanie wyliczona szczegółowo przez referendarza sądowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.