Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r. (SSO Łukasz Wilkowski) w sprawie o sygn. I C 2153/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2023 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu zawiera postanowienia abuzywne, które po wyeliminowaniu z umowy powodują, że nie da się jej utrzymać w mocy.

Powództwo zostało oddalone jedynie w części dotyczącej roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie. W ocenie Sądu bank ma możliwość rozpatrzenia wezwania do zapłaty (reklamacji) w terminie 30 dni, dlatego należało przyjąć, że bank znalazł się w opóźnieniu w spełnieniu świadczenia dopiero po upływie tego terminu, nie zaś terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 6 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.