Nieważność umowy Getin Noble Bank indeksowanej do kursu jena japońskiego!

W dniu 5 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska) w sprawie o sygn. akt XXV C 414/23 (poprzednia sygn. XXV C 2017/18) wydał wyrok częściowy, w którym:

1. Sąd ustalił, iż umowa kredytowa łącząca powoda z pozwanym bankiem (d. Noble Bankiem umowa z 2008 indeksowana do kursu JPY) jest nieważna.

2. O kosztach procesu Sąd ustali w orzeczeniu kończącym sprawę.

W ustnych zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż wobec ogłoszenia upadłości banku – postępowanie w zakresie ustalenia winno się jak najbardziej toczyć. Stanowisko przeciwne byłoby działaniem z pokrzywdzeniem interesu konsumenta – gdyż byłby on pozbawiony obrony swoich praw – tym bardziej mając na uwadze fakt, iż syndyk nie prowadzi postępowania dowodowego na etapie postępowania upadłościowego. 

Zdaniem Sądu wydanie wyroku częściowego w zakresie żądania o ustalenie nieważności umowy jest jak najbardziej zasadne – wskazując jednocześnie, iż Sąd podziela w znacznej mierze stanowisko wyrażone przez powoda w zakresie powództwa o ustalenie. 

Sędzia zwróciła oczywiście uwagę, iż umowa zawiera zapisy abuzywne – a bez tych zapisów umowa nie może się ostać – a na pewno zdaniem Sądu – strony nie zdecydowałyby się na jej zawarcie bez tychże zapisów.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.