mBank S.A. przegrywa po wstąpieniu spadkobierców kredytobiorcy do procesu

W dniu 4 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Bonkowska-Kubek; II C 2255/20), wydał wyrok. w którym:

  1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” z maja 2008 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna.
  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów tj. pierwotnego współkredytobiorcy oraz niepełnoletnich spadkobierców drugiego współkredytobiorcy zwrot wszystkich zapłaconych kwot, z odsetkami w części od dnia następnego po dacie doręczenia pozwanemu pisemnego oświadczenia powoda o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy oraz w części od 8 dnia po rozszerzeniu powództwa i wstąpieniu spadkobierców do procesu.
  3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu otrzymania zgody sądu rodzinnego na wstąpienie małoletnich dzieci do procesu oraz na złożenie oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej w odniesieniu do abuzywności postanowień umownych odnoszących się do jednostronnego kształtowania kursu waluty indeksacyjnej przez bank bez wskazania obiektywnych czynników mających wpływ na ten kurs.

Zdaniem Sądu orzecznictwo TSUE, SN jak i SA w Warszawie wskazuje że w umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej oprócz klauzuli spreadowej należy badać również klauzulę ryzyka walutowego. Jak wynika z tego orzecznictwa są to postanowienia, które określają podstawowe świadczenia umowy. W przypadku uznania, że postanowienia te są nieuczciwe umowa nie może dalej istnieć albowiem ryzyko kursowe jest kluczowym elementem charakteryzującym ten typ umowy.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 40 miesięcy.