Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias

W dniu 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Orzechowska; XXVIII C 6306/21) wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta pomiędzy powodem, a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego, jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 110 tys. PLN oraz ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że umowa nie może zostać utrzymana w mocy.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od upływu 14 dni od daty doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty. Z tego względu oddalenie powództwa dotyczy jedynie wcześniejszego okresu, za który dochodzone były odsetki za opóźnienie.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.